Hafan > Troseddau Casineb

Troseddau Casineb

Felly be’ ydi trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb?

Trosedd neu rywbeth sy’n digwydd oherwydd pwy ydych chi neu pwy mae rhywun arall yn feddwl ydych chi yw trosedd neu ddigwyddiad casineb.

Yn syml, os bydd unigolyn neu grŵp o bobl yn eich targedu, yn troseddu yn eich erbyn, yn eich bwlio neu’n eich aflonyddu oherwydd eich oedran, anabledd, rhywioldeb, crefydd, ethnigrwydd, rhyw (gan gynnwys hunaniaeth rhyw) neu eich dewis o ran eich ffordd o fyw (e.e. Goth), yna mae hyn yn drosedd neu’n ddigwyddiad casineb:

Gall hyn gynnwys

Gall cefnogaeth gynnwys

Os ydych mewn perygl uniongyrchol ffoniwch yr heddlu ar 999. Os ydych angen cymorth ond nad oes argyfwng, ffoniwch 101.

Pam ei bod hi mor bwysig riportio trosedd neu ddigwyddiad casineb?

Dydy pobl ddim yn ddigon parod i riportio troseddau a digwyddiadau casineb.  Rydym ni angen deall y broblem er mwyn i’r penderfyniad cywir gael ei wneud er mwyn eich atal CHI neu aelod o’ch teulu CHI rhag dioddef troseddau o’r fath.

Os nad ydym yn gwybod bod y pethau hyn yn digwydd allwn ni ddim eu rhwystro nhw rhag digwydd i chi neu i rywun arall.

Mae riportio’r achosion hyn yn ein helpu ni a sefydliadau eraill i weld faint o broblem sydd yn eich ardal leol CHI a gwneud y pethau iawn i wneud eich cymuned CHI yn fwy diogel, yn lle gwell i fyw a gwneud yn siŵr fod y gefnogaeth gywir ar gael.  Mae’r gefnogaeth gywir yn golygu y gallwn stopio dioddefwyr rhag teimlo’n ynysig, yn isel, yn ofnus ac yn bryderus, neu hyd yn oed yn waeth, rhag ystyried neu gyflawni hunanladdiad.

Gallwn hefyd roi cymorth i chi i riportio trosedd i’r Heddlu ac i fynd i’r llys, ond does dim pwysau arnoch i wneud hyn.  Hyd yn oes os nad ydych angen cefnogaeth eich hun, mae’n dal yn bwysig i ni gael gwybod pa droseddau sy’n digwydd ac ymhle.

Ffoniwch 0300 3030 159 er mwyn cysylltu â’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn uniongyrchol.  Bydd galwadau’n cael eu trin yn gwbl gyfrinachol a chewch aros yn ddienw os mai dyma sydd orau gennych.