Hafan > Newyddion a diweddariadau > Canolfan newydd fydd yn rhoi anghenion dioddefwyr yn gyntaf

Canolfan newydd fydd yn rhoi anghenion dioddefwyr yn gyntaf

Mae gwasanaeth newydd yn cael ei lansio er mwyn gwella’r gofal y mae dioddefwyr trosedd yn ei gael yng Ngogledd Cymru.

Mae’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn cael ei sefydlu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick CB QC.

Bydd y ganolfan yn siop un stop ar gyfer dioddefwyr gan ddod â gwasanaethau cefnogi Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r sefydliad Cymorth i Ddioddefwyr blaenorol at ei gilydd.

Bydd y gwasanaeth integredig ar gael o fis Gorffennaf ymlaen i holl drigolion Gogledd Cymru gan ddarparu gwasanaeth fydd wedi’i deilwra i anghenion dioddefwyr unigol.

Yn y cyfamser, mae Mr Roddick yn trefnu cynhadledd arbennig yng Nghanolfan Fusnes Conwy ddydd Gwener, 20 Mawrth.

Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick a Rheolwr Prosiect Nicole Green

Y prif siaradwr fydd Barwnes Newlove, ymgyrchydd diwygio’r gymuned a benodwyd yn Gomisiynydd Dioddefwyr gan Lywodraeth DU yn 2012.
Meddai Mr Roddick: "Bydd y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr newydd yn wasanaeth mwy cyfunedig rhwng yr asiantaethau perthnasol er mwyn sicrhau nad yw pobl yn disgyn drwy’r craciau.

"Mae gweithio mewn partneriaeth yn un o brif themâu fy Nghynllun Heddlu a Throsedd a bydd y gwasanaeth newydd hwn yn enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth.

"Mae’r Heddlu yn delio â throseddau o’r cam cyntaf ond yna mae sefydliadau eraill yn dod yn gysylltiedig â’r achos yn hwyrach ymlaen yn y broses – y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, y trydydd sector, GEG a gwasanaethau cefnogi tystion."

"Rydym angen i’r dioddefwyr sylweddoli ein bod eisiau eu cefnogaeth nhw a’n bod yn pryderu amdanynt ac am effeithiau’r trosedd arnynt.

"Ni ddylwn golli golwg o’r ffaith mai’r dioddefwr yw’r prif dyst mewn achos troseddol ac, os bydd y dioddefwr yn anfodlon gyda’r gwasanaeth mae’n ei gael gan yr heddlu a gan wasanaethau eraill, yna bydd yn colli ffydd yn y system cyfiawnder troseddol.

"Heb y dioddefwr fel tyst, ni allwch wneud dim i wneud yn iawn am y trosedd ac felly byddai pawb yn colli allan.

"Gall fod yn brofiad dirdynnol pan fydd rhaid i’r dioddefwr wynebu’r unigolyn sydd wedi’i gyhuddo o gyflawni’r trosedd yn y llys ac felly mae’n rhaid rhoi mewn lle canllawiau penodol fydd yn tawelu meddwl y dioddefwyr bod cefnogaeth ar gael iddynt wrth iddynt fynd drwy’r broses.”

Bydd y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr wedi’i lleoli yn Llanelwy a bydd yn cynnig gwasanaeth estyn allan ar draws Gogledd Cymru.

Mae Nicole Green, rheolwr y prosiect sy’n gyfrifol am sefydlu’r ganolfan, hefyd yn hyderus y bydd yn arwain at well gwasanaeth i ddioddefwyr.
Meddai: "Beth rydym yn trio’i wneud ydi cyfuno’r holl gefnogaeth sydd ar gael i ddioddefwyr fel y gall dioddefwyr fynd i un lle i gael cefnogaeth gan nifer o asiantaethau.

"Siop un stop ydyw mewn ffordd a beth rydym yn ceisio’i wneud ydi darparu gymaint o wybodaeth ac y gallwn er mwyn gallu creu gwasanaeth teilwredig i bawb.

"Mae’n golygu na fydd pobl yn cael eu hanfon o un lle i’r llall ac ni fyddwn yn dyblygu gwasanaethau. Yr holl bwynt ydi gwneud y siwrnai yn haws i ddioddefwyr.

"Bydd yn haws i ddioddefwyr gysylltu ag asiantaethau a byddant hefyd yn gallu hunangyfeirio eu hunain os nad ydynt eisiau riportio’r digwyddiad i’r heddlu.

"Bydd yn hawdd iawn iddynt gysylltu â ni drwy’r wefan, dros y ffôn neu os ydyw’n well ganddynt gallant ddod i’n gweld ni hefyd.

"Os byddant angen cefnogaeth byddwn yn llunio cynllun ar eu cyfer. Efallai byddant eisiau cefnogaeth emosiynol. Efallai y bydd ganddynt faterion iechyd meddwl sydd angen sylw oherwydd y trawma maent wedi bod drwyddo.

"Gall dioddef trosedd fod yn drawmatig ac mae pawb yn ymateb yn wahanol ac felly dyna pam mae angen i ni allu teilwra gwasanaethau.

"Byddwn yn canolbwyntio ar gefnogi dioddefwyr sydd â’r anghenion mwyaf. Mae hyn yn cynnwys dioddefwyr troseddau difrifol, dioddefwyr diamddiffyn a hefyd y rhai hynny sy’n cael eu targedu gan ymddygiad gwrthgymdeithasol dro ar ôl tro ac felly byddwn yn symud i gefnogi dioddefwyr yn seiliedig ar eu hanghenion ac nid yn unig ar y math o drosedd maent wedi’i ddioddef.

"Bydd y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn sicrhau bod anghenion dioddefwyr wrth wraidd popeth fyddwn yn ei wneud.”