Hafan > Newyddion a diweddariadau > Stop it Now!

Stop it Now!

Mae “Stop it Now!” yn ymgyrch atal cam-drin plant yn rhywiol sy’n cael ei redeg gan Sefydliad Lucy Faithfull – yr unig elusen sy’n gweithio ledled y DU i leihau’r perygl y bydd plant yn cael eu cam-drin yn rhywiol.  Rydym yn gweithio gyda theuluoedd y mae cam-drin rhywiol yn effeithio arnynt gan gynnwys: oedolion – dynion a merched – sydd wedi cam-drin plant yn rhywiol; pobl ifanc ag ymddygiadau rhywiol amhriodol a dioddefwyr camdriniaeth.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chynnyrch gan gynnwys taflenni a phosteri  Stop it Now!;  Seminarau Diogelu ar Gyfer Rhieni; sesiynau Bod yn Ddiogel ac yn Gyfrifol ar y Rhyngrwyd ar gyfer disgyblion, rhieni a staff ysgolion; hyfforddiant Recriwtio Diogelach achrededig ar gyfer uwch staff yn ogystal â hyfforddiant Diogelu, Atal CSE ac Arferion Gweithio Diogel ar gyfer yr holl weithlu.

Rydym hefyd yn rhedeg Llinell Gymorth y gall pobl ei ffonio i gael cyngor cyfrinachol a dienw ar sut i atal cam-drin plant yn rhywiol. Mae’r gwasanaeth ar gael i oedolion sy’n bryderus ynghylch eu hymddygiad a’u meddyliau rhywiol eu hunain,  yn ogystal ag ar gyfer oedolion sy’n pryderu ynghylch ymddygiad rhywun agos atynt, gan gynnwys os yw’r unigolyn y maen nhw’n pryderu yn eu cylch wedi’u harestio.  I gael gwybod mwy ffoniwch  0808 1000 900, neu ewch i stopitnow.org.uk