Hafan > Cyfiawnder Adferol

Cyfiawnder Adferol

Mae Cyfiawnder Adferol yn cynnig cyfle i ddioddefwyr leisio eu barn a dweud eu dweud ynghylch sut y dylid ymdrin ag unigolyn a droseddodd yn eu herbyn, gan gynnwys cytuno ar weithgareddau adferol a gwneud iawn i’r troseddwr eu cyflawni.

Gall fod yn ffordd i’r dioddefwr gau pen y mwdwl ar y mater unwaith ac am byth a symud ymlaen â’u bywydau.

Mae cyfiawnder adferol hefyd yn gyfle i ddioddefwyr wynebu canlyniadau eu gweithredoedd, cydnabod yr effaith a gafodd yr hyn a wnaethant ar bobl eraill ac os yn bosibl, gwneud iawn am hynny.

Drwy hyn mae’n bosibl y gall cyfiawnder adferol helpu i adsefydlu troseddwyr a rhoi stop ar eu hymddygiad troseddol. Fel rhan o gyfiawnder adferol bydd dioddefwr yn cael cyfle i:

Gellir darparu proses gyfiawnder adferol drwy:

Ble bynnag bosibl dylid anelu at drefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb, ond os nad yw’r hwylusydd hyfforddedig yn credu fod hyn yn addas yna gellid ystyried math arall o weithgaredd cyfiawnder adferol – er enghraifft mae cyfathrebiad anuniongyrchol yn bosibl. Gall hyn fod dros y ffôn neu drwy gynhadledd fideo, cyfathrebiad ysgrifenedig neu gyfiawnder adferol ‘gwennol’ drwy’r hwylusydd.

Gallai hyn arwain at gyfarfod wyneb yn wyneb yn ddiweddarach.


I gael gwybod mwy am gymryd rhan mewn cynhadledd cyfiawnder adferol cysylltwch â’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr 0300 3030159.