Hafan > Datganiad personol dioddefwr

Datganiad personol dioddefwr

Yn unol â’r Cod Ymarfer Dioddefwyr mae gan ddioddefwr hawl i wneud Datganiad Personol Dioddefwr.

Mae rhoi Datganiad Personol Dioddefwr yn rhoi llais i chi yn y broses cyfiawnder troseddol. Mae’r Datganiad yn gyfle i chi egluro yn eich geiriau eich hun sut mae’r trosedd wedi effeithio arnoch yn gorfforol, yn emosiynol, yn ariannol neu mewn unrhyw ffordd arall.

Eich dewis chi yw rhoi Datganiad Personol Dioddefwr. Does dim rhaid i chi roi un os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Os byddwch yn penderfynu eich bod yn dymuno gwneud gellir ei ysgrifennu neu ei recordio os yw’r cyfleusterau ar gael.

Os byddwch yn penderfynu peidio â gwneud datganiad i ddechrau, peidiwch â phoeni, bydd modd i chi wneud yn hwyrach ymlaen ar yr amod fod hynny’n digwydd cyn i’r achos fynd i’r llys.

Unwaith y byddwch wedi gorffen ac arwyddo eich datganiad, ni ellir ei newid na’i ddiystyru os byddwch yn newid eich meddwl am ei gynnwys.

Fodd bynnag, gallwch ychwanegu datganiad fel gwybodaeth ychwanegol. Os bydd eich achos yn mynd i’r llys bydd yr amddiffyniad yn cael gweld y datganiad ac efallai y cewch eich holi mewn llys agored. Os byddwch yn cael eich holi, cofiwch y gallai’r manylion ymddangos yn y wasg. 

Bydd yr Heddlu yn gofyn a hoffech i’ch datganiad neu ran ohono gael ei ddarllen allan petai’r achos yn mynd i’r llys a phetai’r diffynnydd yn ei gael yn euog. Fodd bynnag, y llys yn y pen draw fydd yn penderfynu a ganiateir i’ch datganiad gael ei ddarllen allan. Os bydd y Llys yn penderfynu caniatáu hynny, bydd yn cael ei ddarllen allan ar ôl y dyfarniad ond cyn rhoi’r ddedfryd.

Gallwch ofyn am gael darllen y datganiad allan eich hun neu i rywun arall ei ddarllen ar eich rhan.

Cysylltwch â’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr os oes angen cymorth arnoch i lunio Datganiad Personol Dioddefwr. Bydd ein staff cymwys yn eich helpu ac yn gwneud trefniadau ar eich rhan gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Ffon 0300 3030 159 neu e-bost northwaleshelpcentre@victimsupport.org.uk