Pwy allwn ni eu helpu?

Mae Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru yma i helpu unrhyw sydd wedi cael eu heffeithio gan drosedd, nid yn unig y dioddefwr ei hun ond hefyd eu ffrindiau, eu teulu ac unrhyw un arall cysylltiedig. Oherwydd ein bod yn annibynnol gallwch siarad â ni os ydych wedi riportio’r trosedd i’r heddlu neu beidio.

Dysgu mwy

Beth yr ydym yn ei wneud

Mae Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru yma i helpu unrhyw sydd wedi cael eu heffeithio gan drosedd, nid yn unig y dioddefwr ei hun ond hefyd eu ffrindiau, eu teulu ac unrhyw un arall cysylltiedig.

Os dymunwch  gallwn eich cefnogi  heb gynnwys  y system cyfiawnder troseddol a wnawn ni ddim cysylltu â nhw oni bai ein bod yn teimlo bod rhywun mewn perygl.  Ein prif nod yw eich cefnogi chi.

Does dim rhaid i’r trosedd fod yn ddigwyddiad diweddar.  Os ydych chi wedi dioddef trosedd yn y gorffennol, rydym yma i’ch cefnogi chi yr un fath a phob dioddefwr arall.  Weithiau gall pethau ddigwydd ble mae ansicrwydd a oedd y peth yn drosedd ai peidio - siaradwch efo ni a gallwn asesu’r sefyllfa i chi.  

Rheolwr y Ganolfan Gymorth

Rheolwr y Ganolfan Gymorth sy’n gyfrifol am gydlynu darpariaeth gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr pob trosedd yn ardal Gogledd Cymru.  Y  rheolwr sy’n sicrhau bod y ganolfan yn weithredol  o 8am tan 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o 9am tan 5pm ddydd Sadwrn.  Y Rheolwr hefyd sy’ gyfrifol am waith partneriaeth ag asiantaethau eraill i ofalu fod y pecyn cywir o wasanaethau ar gael i ddioddefwyr er mwyn sicrhau y gallant dod dros effeithiau’r  trosedd.

Swyddogion Cymorth Dioddefwyr

Prif rôl y Swyddogion Cymorth dioddefwyr yw cysylltu â dioddefwyr dros y ffôn a chynnal asesiad o anghenion personol llawn a manwl gyda nhw.  Unwaith y bydd anghenion y dioddefwr wedi’u sefydlu, rôl y swyddogion cymorth yw trefnu bod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu.  Byddant yn wneud hyn drwy gysylltu â nifer o wahanol bobl ac asiantaethau a byddant bob amser yn ffonio’r dioddefwr eto o dro i dro i weld os yw eu hanghenion wedi newid dros amser.  Byddant hefyd yn ffonio i wneud yn siŵr fod y dioddefwr y gwbl fodlon â’r gwasanaeth a roddwyd.

Rheolwyr Darpariaeth Gwasanaeth

Rheolwyr Darpariaeth Gwasanaeth sy’n gyfrifol am sicrhau fod dymuniadau ac anghenion dioddefwyr yn cael eu diwallu’n llawn.   Darperir gwasanaethau gan aelodau o staff cyflogedig ochr yn ochr â nifer o wirfoddolwyr proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi’n llawn.   Mae’r timau’n gweithio mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu’n lleol a’u bod yn gyfleus ar gyfer dioddefwyr.  Mae pob un o’r timau darpariaeth gwasanaeth wedi’u hyfforddi i’r safonau uchaf i ymateb i ddioddefwyr pob math o drosedd gan gynnwys dynladdiad,  trais domestig,  trais rhywiol a’r troseddau casineb.   

Rheolwr Iechyd Meddwl a Lles

Y Rheolwr Iechyd Meddwl a Lles sy’n rhoi cymorth i ddioddefwyr trosedd bregus sydd â phroblemau iechyd meddwl.  Gall hyn fod yn broblem iechyd meddwl dros dro sydd wedi digwydd o ganlyniad i’r trosedd neu’n broblem hirsefydlog.  Mae’r Rheolwr Iechyd Meddwl a Lles yn gweithio mewn partneriaeth â byrddau iechyd meddwl lleol a’r timau darpariaeth lleol er mwyn darparu pecyn cyflawn o wasanaeth.  Fel rhan o’u cyfrifoldebau lles maen nhw hefyd yn gwneud gwaith eiriolaeth ar ran y dioddefwr gyda gwasanaethau megis tai, yr asiantaeth fudd-daliadau ayyb.