Cyfiawnder Adferol

Mae tystiolaeth y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn awgrymu bod cyfarfod wyneb yn wyneb rhwng dioddefwr a throseddwr yn ymdriniaeth cyfiawnder adferol effeithiol o ran y deilliannau i ddioddefwyr a thystion. Fodd bynnag mae’n bwysig bod y math cywir o gyfiawnder adferol yn cael ei ddarparu ar yr adeg briodol ar gyfer yr amgylchiadau unigol.

Dysgu mwy

Ydych chi’n Ddioddefwr Camdriniaeth Ddomestig?

Peidiwch â phoeni, rydym yma i helpu. Does dim rhaid i chi hysbysu’r Heddlu am unrhyw beth yr ydych wedi’i brofi a byddwn yn dal i’ch cefnogi hyd yn oed os ydych yn penderfynu aros gyda’r unigolyn sydd wedi eich cam-drin. Mae’r holl wasanaethau yn gyfrinachol ac am ddim. Chi fydd yn rheoli’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Dysgu mwy

Troseddau Casineb

Felly be’ ydi trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb? Trosedd neu rywbeth sy’n digwydd oherwydd pwy ydych chi neu pwy mae rhywun arall yn feddwl ydych chi yw trosedd neu ddigwyddiad casineb. Yn syml, os bydd unigolyn neu grŵp o bobl yn eich targedu, yn troseddu yn eich erbyn, yn eich bwlio neu’n eich aflonyddu oherwydd eich oedran, anabledd, rhywioldeb, crefydd, ethnigrwydd, rhyw neu eich dewis o ran eich ffordd o fyw yna mae hyn yn drosedd neu’n ddigwyddiad casineb

Dysgu mwy

Pwy allwn ni eu helpu?

Mae’r  hyn yr ydym yn ei wneud yn debyg i gwnsela ond nid yw yr un fath a chwnsela. Mae cwnsela yn fath penodol iawn o therapi sy’n cael ei ymarfer gan bobl broffesiynol cymwys sy’n dadansoddi bywyd a hanes unigolyn yn ei gyfanrwydd er mwyn eu helpu nhw i ddeall eu hunain yn well.  Dydy hyn ddim yn rhywbeth y bydd y rhan fwyaf o ddioddefwyr trosedd ei angen - fel arfer yr hyn maen nhw ei angen fwyaf ydi rhywun i’w helpu nhw i ymdopi â’r helbul emosiynol y mae bod yn ddioddefwr yn ei achosi.

Os byddwn yn teimlo bod dioddefwr angen gwasanaeth cwnsela llawn, e.e. o ganlyniad i broblemau fe anhwylder straen ôl-drawmatig, gallwn helpu i drefnu hynny.

Mae staff ein Canolfan Gymorth ar y cyd â’n staff allgymorth wedi’u hyfforddi i wrando, rhoi gwybodaeth a chynnig adborth.  Maen nhw’n helpu pobl i wneud synnwyr o’r hyn maen nhw wedi bod drwyddo, yn dweud wrthyn nhw am y dewisiadau y gallant eu gwneud a’u helpu nhw i deimlo eu bod yn cael  eu bywydau dan reolaeth eto.   Mae siarad ag un o’n staff neu’n  gwirfoddolwyr yn rhoi cyfle i ddioddefwyr a thystion siarad am eu profiadau a dechrau ymdopi â phrofiadau poenus.

Mae llawer o bobl yn dod dros brofiadau annifyr drwy ymddiried yn eu teulu a’u ffrindiau, ond dydy hyn ddim yn gweithio i bawb, yn enwedig os yw’r bobl agosaf atynt yn dioddef effeithiau’r trosedd hefyd.  Mae ein gwasanaethau ni yn cynnig lle diogel, diduedd i bob siarad am eu hofnau, eu pryderon a’u hemosiynau heb roi byrdwn ar y rhai agosaf atynt.  Mae hyn yn helpu llawer o ddioddefwyr a thystion i ymdopi a symud ymlaen.

Mae’r rhan fwyaf o’n cefnogaeth wyneb yn wyneb yn cael ei darparu gan wirfoddolwyr  sydd wedi’u hyfforddi’n llawn ac sydd wedi bod yn gwasanaethu yn y maes ers cryn amser,  ac mae’r ffaith syml eu bod nhw’n barod i ddod allan a gwrando yn dangos i ddioddefwyr bod ‘na bobl dda sydd eisiau helpu yn y byd o hyd, hyd yn oed os gwnaeth un person eu brifo.   Mae’r arddangosiad hwn o garedigrwydd a chefnogaeth ar ran unigolyn arall yn gwneud llawer i  wella’r niwed y mae troseddau’n eu gwneud i hyder a thawelwch meddwl pobl..

Os byddwch angen rhagor o gymorth arbenigol nad ydym ni  ein hunain yn teimlo y gallwn ei rhoi, gallwn gysylltu ag asiantaethau eraill ar eich rhan er mwyn i chi gael y gefnogaeth yr ydych ei hangen.  Rydym yn gweithio’n agos ag amrywiaeth eang o ddarparwyr gwasanaethau eraill sydd  â’r arbenigedd i’ch cynorthwyo chi gydag gwahanol sefyllfaoedd sydd wedi codi o ganlyniad i’r trosedd y gwnaethoch ei ddioddef.

Gallwn gynnig cefnogaeth emosiynol drwy ddod i’ch gweld yn eich cartref neu yn rhywle  lle’r ydych yn teimlo’n ddiogel.  Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth emosiynol dros y ffôn,  drwy e-bost, SMS neu drwy negeseuon testun. 

Cymorth ymarferol

Gall bod yn ddioddefwr trosedd achosi pob math o broblemau ymarferol.  Gall hyn amrywio o bethau sy’n fwy o niwsans na dim arall (er enghraifft difrod i’ch eiddo neu orfod llenwi ffurflenni yswiriant) i bethau fel problemau meddygol difrifol neu hyd yn oed golli eich cartref.

Tra bydd cefnogaeth emosiynol yn eich helpu chi  i ddelio gyda’ch teimladau ar ôl trosedd, yn aml iawn bydd problemau ymarferol yn eich atgoffa o’r hyn yr ydych wedi’i ddioddef ac yn ei gwneud yn fwy anodd i chi gael rheolaeth dros eich bywyd eto a dechrau’r broses o wella.  

Dyma pam yr ydym hefyd yn cynnig cymorth i fynd i’r afael ag effeithiau ymarferol bod yn ddioddefwr.

Gall hyn fod mor syml â’ch helpu i lenwi ffurflenni (er enghraifft ffurflenni hawlio iawndal) neu drefnu bod drysau a ffenestri’n cael eu trwsio.

Mae gan staff y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr fynediad i lawer iawn o adnoddau a allent wneud gwahaniaeth hollbwysig i’r dioddefwr a’u helpu nhw i ymdopi a dod dros y profiad.  Er enghraifft bydd staff yn gwneud defnydd o’r Gronfa Enillion Carcharorion er mwyn helpu i roi cefnogaeth ymarferol i ddioddefwyr.  

Gallwn hefyd helpu gyda phroblemau mwy e.e.  triniaeth feddygol, dod o hyd i gartref newydd neu ddelio â’r system cyfiawnder troseddol yn ystod wythnosau a misoedd treial hir, cymhleth.

Os byddwch angen rhagor o gymorth arbenigol nad ydym ni ein hunain yn teimlo y gallwn ei rhoi i chi, gallwn gysylltu ag amrywiaeth eang o asiantaethau ar eich rhan er mwyn cael y cymorth angenrheidiol i chi.  Rydym yn gweithio’n agos ag amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaeth eraill gydag arbenigedd a allent eich cynorthwyo chi gydag amrywiaeth eang o sefyllfaoedd y mae troseddau’n eu hachosi.

Cymorth gyda gwybodaeth am eich hawliau a delio â’r broses cyfiawnder troseddol

Mae staff ein Canolfan Cymorth Dioddefwyr wedi’u hyfforddi’n llawn ac yn deall yr hyn y mae gennych hawl i’w ddisgwyl unwaith y byddwch wedi dioddef trosedd. Mae’r Cod Ymarfer Dioddefwyr yn nodi beth y mae’n rhaid i wahanol asiantaethau yn y system cyfiawnder troseddol ei wneud i chi drwy gydol eich siwrne ar ôl i drosedd ddigwydd.  Gall staff y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr roi cyngor i chi ar bob agwedd ar y Cod a byddant yn mynd ar ôl unrhyw asiantaeth nad yw’n diwallu gofynion y cod ar eich rhan.  Os ydych yn dioddef trosedd mae gennych hawl i’r gwasanaethau hyn.